โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development the Model for the epidemic of Dengue fever
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]