โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ธาวัลย์ อัมพวา
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อลงกต สุวรรณมณี 
วิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์ 
ศิวพร สุวรรณมณี 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]