โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of the water treatment system in a beautiful fish aquarium under visible light catalysis
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]