โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนีย/ซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of thin film zinc oxide/titania nanocomposite with antibacterial property for applications in plastic products
หัวหน้าโครงการ : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย 
อรรถพร ศิริเมธากุล 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]