โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of smart photocatalytic polymer particles for dye treatment in waste water
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]