โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจลชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Production of a novel superabsorbent hydrogel using functionalities bacteria celluloses
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
สมพร มูลมั่งมี 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]