โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อัญชลี สงวนพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
ปราณี รัตนานุพงศ์ 
จารุยา ขอพลอยกลาง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2548
   
บทคัดย่อ : [ No file ]