โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : โครงการย่อยที่ 3 : ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักของสารทุติยภูมิจากหนอนตายหยาก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อัญชลี สงวนพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2548
   
บทคัดย่อ : [ No file ]