โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงในช่วงแสงที่มองเห็น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : จุฑารัตน์ ศริดารา 
มังกร กิติพัฒน์มนตรี 
จุไรรัตน์ ดวงเดือน 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2551
   
บทคัดย่อ : [ No file ]