โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัยของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ชุติมา ประสาทแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย : อุษาพร เสวกวิ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2551
   
บทคัดย่อ : [ No file ]