โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การหาผลเฉลยดิสทริบิวชันของสมการออยเลอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : กัมพล ศรีธัญรัตน์ 
ประไพรัตน์ จันฤาชัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2552
   
บทคัดย่อ : [ No file ]