โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ร่วมวิจัย : สมหมาย ผิวสอาด 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
จุไรรัตน์ ดวงเดือน 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2552
   
บทคัดย่อ : [ No file ]