โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมแคปซูลพอลิเมอร์ระดับนาโนที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
ศิริวรรณ ตี้ภู่ 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2552
   
บทคัดย่อ : [ No file ]