โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 
นิธิมา อินทรสอาด 
อัญชลี สงวนพงษ์ 
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย 
สุทธิศรี ม่วงสวย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2552
   
บทคัดย่อ : [ No file ]