โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการสังเคราะห์และสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงของแผ่นบางนาโนไททาเนียที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ร่วมวิจัย : ณรงค์ชัย โอเจริญ 
สมหมาย ผิวสอาด 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
จุไรรัตน์ ดวงเดือน 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]