โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อุษาพร เสวกวิ
ผู้ร่วมวิจัย : วาสนา ทองกำแหง 
อมราภรณ์ เส็งพานิชย์ 
ชุติมา ประสาทแก้ว 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]