โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเพื่อเป็นวัสดุต้นแบบทางการแพทย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย : นิธิวัฒน์ ชูสกุล 
อันชัญ หมวกงาม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]