โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ยางธรรมชาติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : สมหมาย ผิวสอาด 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]