โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อกระบวนการดูดซับแบบผันกลับได้ สำหรับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุชีวภาพทางการแพทย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]