โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ศิริวรรณ ตี้ภู่ 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]