โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ผลของการใช้เบนโทไนซ์เป็นสารตัวเติมในยางผสมระหว่างธรรมชาติและยางเอสบีอาร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]