โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : High Porous PVdF-based membranes by ICP Plasma Assisted/ Electrospinning for Proton Exchange Membrane
หัวหน้าโครงการ : มรกต พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย : จันทนี อุทธิสินธุ์ 
นริศร์ บาลทิพย์ 
อันชัญ หมวกงาม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]