โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การจัดการองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Knowledge Management on Higher Education Assurance
หัวหน้าโครงการ : อุษาพร เสวกวิ
ผู้ร่วมวิจัย : นนทลี พรธาดาวิทย์ 
วาสนา ทองกำแหง 
อมราภรณ์ เส็งพานิชย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]