โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : สมบัติของพหุนามบนฟีลด์อันดับที่มีสัมประสิทธิ์ไม่เป็นลบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย : ธาวัลย์ อัมพวา 
วิเชียร เลาหโกศล 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]