โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : เซนเซอร์ตรวจวัดความเผ็ดของพริก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา มันสลาย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
ศิริวรรณ ตี้ภู่ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]