โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
อัคเรศ สิงห์ทา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]