โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์เส้นใยน้ำผึ้งนาโนเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Synthesis of Honey-Nanofiber as the Prototype of Wound-Healing Materials
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย : อันชัญ หมวกงาม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2555
   
บทคัดย่อ : [ No file ]