โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมและสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงของท่อนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation and Photocatalytic Activity of Nanotubes from Thai Ilmenite
หัวหน้าโครงการ : สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ร่วมวิจัย : ณรงค์ชัย โอเจริญ 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
สุภาภรณ์ ทุมสอน 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]