โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation of Polymer Nano-encapsulated Heat Storage Material by Miniemulsion Polymerization without High Shear Rate for Textile Industry
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : วรายุทธ สะโจมแสง 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]