โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ลำดับของพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจริง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Sequence of polynomials with real zeros
หัวหน้าโครงการ : กุลประภา ศรีหมุด
ผู้ร่วมวิจัย : สมนึก ศรีสวัสดิ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]