โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Comparison of Phytochemical by Tissue Culture of Clove Tree (Syzgium aromaticum L.)
หัวหน้าโครงการ : นพรัตน์ พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
มรกต พุทธกาล 
สุพรรณ โพธิ์ศรี 
เสาวณีย์ บัวโทน 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]