โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : จลนพลศาสตร์ของการดูดซับโปรตีนเชิงแข่งขันจากสารละลายโปรตีนผสมสามชนิด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Kinetics of Protein-Adsorption Competition from Ternary Solution
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย : ดลนภา แก้วภา 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]