โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมและศึกษาสมบัติของแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเยื่ออิเล็กโทรไลต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Fabrication and characterization of PBdF nanocomposite as electrolyte membranes
หัวหน้าโครงการ : มรกต พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]