โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเติมสารตัวเติมนาโนในสารประกอบยางธรรมชาติ: พฤติกรรมการคงรูปและสมบัติของยางวัลคาไนซ์ 
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Incorporation of Nanofillers into Natural Rubber Compounds:Cure Characteristics and Vulcanisate Properties
หัวหน้าโครงการ : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]