โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมแผ่นบางนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation of Nanosheets from Thai Ilmenite by Thai Autoclave Unit
หัวหน้าโครงการ : สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ร่วมวิจัย : กุลวดี สังข์สนิท 
ณรงค์ชัย โอเจริญ 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]