โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนขนาดเล็กโดยใช้พืชประเภทหัวใต้ดินในการลดปริมาณออกซิเจนที่ผิวของแผ่นกราฟีนออกไซด์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Synthesis of graphene small sheet using tuber crops to reduce graphene oxide
หัวหน้าโครงการ : วรนุศย์ ทองพูล
ผู้ร่วมวิจัย : มรกต พุทธกาล 
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ 
เดี่ยว อภัยราช 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]