โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : สาคร ชลสาคร 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]