โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Synthesis and Study on Properties of Biosurfactant-Composited Nanofiber fabrecated by Electrospinging Technique as the Prototype for Wound Healing Materials
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย : อรฤทัย ภิญญาคง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]