โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]