โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Membrana Electrode Assembly for Direct Methanol Fuel Cells
หัวหน้าโครงการ : มรกต พุทธกาล
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
อันชัญ หมวกงาม 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]