โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลแคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Synthesis of polystyrene nanoparticles having narrow molecular weight distribution in emulsion polymerization
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]