โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Some Properties of Fibonacci and Lucas Sequences
หัวหน้าโครงการ : อลงกต สุวรรณมณี
ผู้ร่วมวิจัย : มงคล ทาทอง 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]