โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Effect of Electric Potential on the Release of Total Flavonoids in the Chromoleana Odorata Crude Extract from Gelatin Hydrogel for the Development of Wound-Healing and Covering Materials
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย : เดี่ยว อภัยราช 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]