โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนที่ด้วยสังกะสีและแมงกานีส
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Study of Local Structure and Biological Properties of Zn and Mn-Substituted Hydroxyapatite
หัวหน้าโครงการ : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]