โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of waste water treatment system prototype in shrimp farming using composited materials of photocatalytec and conductive polymer
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
ปรีชา มันสลาย 
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 
เนตรนภิส แก้วช่วย 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]