โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Effect of SnO2 dopant on electrical properties of lead-free BCZT piezoelectric ceramic
หัวหน้าโครงการ : ภูริพัฒน์ กันธา
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]