โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Synthesis and Study on Properties of the Eupatorium odoratum L. Leaves Crude Extract-Composited Nanofibers favricated by Electrospinning Technique as the Prototype for Wound Healing Materials
หัวหน้าโครงการ : นริศร์ บาลทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]