โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mg และ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Study of Local Structure and Biological Properties of M-doped Hydroxyapatite Thin Film Coating on Titanium fabricated by Sputtering Technique for Bone Substitute Materials (M=Mg and Cu)
หัวหน้าโครงการ : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
ผู้ร่วมวิจัย : นริศร์ บาลทิพย์ 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]