โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผ่นสตริปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณไนไทรต์ในอาหาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of Strip for Nitrite Detection in Food
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา มันสลาย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
คำสำคัญ : งบบูรณาการ
ปีงบประมาณ : 2561
   
บทคัดย่อ : [ No file ]