โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation of Nano Capillary Column for Gas Chromatography by Self Assembled of Carbon Nanotubes
หัวหน้าโครงการ : จุฑารัตน์ ศริดารา
ผู้ร่วมวิจัย : ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 
ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม 
เลิศณรงค์ ศรีพนม 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2556
   
บทคัดย่อ : [ No file ]